Προσέγγιση Βιωσιμότητας

Ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (εφεξής ΔΑΗΚ) θα αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο προωθώντας την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε όλες τις δραστηριότητές του.

Η ΔΑΗΚ δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και έχει θέσει ως στόχο υψηλής σημασίας την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το στρατηγικό πλαίσιο και οι στόχοι της Εταιρείας συνδέονται στενά με την πλειοψηφία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

  • Μετά την ανάπτυξη του αρχικού master plan του Αεροδρομίου, μια επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ειδικούς ορνιθολόγους, βιολόγους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς περιβάλλοντος, κοινωνιολόγους, πολιτικούς μηχανικούς εκπόνησε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) το 2009 και τη Συμπληρωματική ΜΠΕ το 2011, όπως εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 143779/28-8-2009), και Αρ. εγγρ. Οικ201434/18-07-2011 της Ειδικής Περιβαλλοντικής Αρχής της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής («Εγκεκριμένοι Όροι Περιβάλλοντος»), βάσει των οποίων αναπτύχθηκε το πλαίσιο περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
  • Με βάση τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους και το πλαίσιο περιβαλλοντικού σχεδιασμού που έχει θεσπίσει η ΔΑΗΚ, μια ομάδα τεχνικών μηχανικών μαζί με εμπειρογνώμονες περιβάλλοντος εκπόνησαν ένα επικαιροποιημένο Master Plan που ενσωματώνει την Περιβαλλοντική Στρατηγική, το οποίο θέτει ένα στρατηγικό όραμα για τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου σύμφωνα με κάθε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και/ή διεθνή νομοθεσία, πολιτικές και κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου του Αεροδρομίου, μαζί με τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, εντοπίστηκαν και υποβλήθηκαν ξανά σε επεξεργασία στο επικαιροποιημένο Master Plan, μετά το οποίο, μια νέα Μελέτη εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκπονήθηκε το 2021 προκειμένου να συμπεριλάβει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα μέτρα άμβλυνσης.
  • Το Master Plan διαρκεί έως το 2050 και αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη στόχων και σκοπών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα καθορίζει την προσέγγιση για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου.

Στο πλαίσιο του Master Plan και των ΜΠΕ, η Περιβαλλοντική Στρατηγική περιγράφει επιλογές για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου, των λειτουργιών και της οικονομικής ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

  • Οι στόχοι και οι σκοποί που τέθηκαν στο πλαίσιο του Master Plan και των ΜΠΕ ενσωματώθηκαν και θα ενσωματωθούν στο Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) για τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του Έργου του Αεροδρομίου.
  • • Το ΣΠΚΔ παρουσιάζει τις επιπτώσεις που αναλύονται στις ΜΠΕ, προτείνει επιστημονικές εφαρμογές για την παρακολούθηση πιθανών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης που πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε μία από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που εξετάζονται.

Η ΔΑΗΚ προωθεί επίσης τον βιώσιμο σχεδιασμό και λειτουργία για τα κτίρια και τις υποδομές του μέσω των προτύπων Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός καινοτόμου Πράσινου Αεροδρομίου με Πράσινα κτίρια που θα αποτελέσει παράδειγμα στον τομέα της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Η ΔΑΗΚ δεσμεύεται να αξιολογεί συνεχώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, ενώ προσπαθεί σε καθημερινή βάση να καθορίζει και να αντιμετωπίζει κάθε ενέργεια για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός στο περιβάλλον. Οι δραστηριότητές της Εταιρείας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και/ή διεθνή νομοθεσία, πολιτικές και κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος όπως ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064, ACA (Airport Carbon Accreditation). Ακολουθούμε και προωθούμε τις Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, ενώ στοχεύουμε σε Μηδενικές εκπομπές απορριμμάτων και υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης υλικών σε όλες τις δραστηριότητές μας.

13:38
23° C