Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πολιτική

Το πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (εφεξής ΔΑΗΚ) προωθεί τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων κλιματικής αλλαγής έχουν τεθεί ως στόχοι υψηλής προτεραιότητας για την Εταιρεία μας. Η ΔΑΗΚ δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Καλύτερες Περιβαλλοντικές Πρακτικές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές προκειμένου να προλαμβάνει και να ελαχιστοποιεί τυχόν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις δραστηριότητές της και να ενεργεί ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο από το οποίο δεσμεύεται, και συγκεκριμένα τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου του Αεροδρομίου (Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 143779/28-8-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ. εγγρ. Οικ 201434/18-07-2011 της Ειδικής Περιβαλλοντικής Αρχής της Γενική Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), οποιουσδήποτε όρους της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου Αεροδρομίου (Ν. 4612/2019) και/ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και/ή διεθνούς νομοθεσίας, πολιτικών και κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (συλλογικά, «Περιβαλλοντικές απαιτήσεις»). 

Η ΔΑΗΚ ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου και έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών της απέναντι στο περιβάλλον, τους υπαλλήλους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η περιβαλλοντική προσέγγιση της ΔΑΗΚ συνίσταται στη δημιουργία Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας εντός της Εταιρείας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές απαιτήσεις με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

«Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική μας Επίδοση είναι η πρώτη μας προτεραιότητα»

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, η ΔΑΗΚ δεσμεύεται να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με ασφαλή, αξιόπιστο, βιώσιμο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο.
 • Συμμόρφωση ανά πάσα στιγμή με όλες τις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις.
 • Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των λειτουργιών και εργασιών για τον μετριασμό σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Οργάνωση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση της ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας και νερού σε όλες τις εργασίες στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης για την κλιματική αλλαγή, με προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των αερίων του θερμοκηπίου και τη συνολική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του αεροδρομίου, με ταυτόχρονη παρότρυνση όλων των εργολάβων και των τρίτων που λειτουργούν στο Αεροδρόμιο να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια.
 • Υιοθέτηση επιχειρησιακών πρακτικών που επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων από τις λειτουργίες του αεροδρομίου, με ταυτόχρονη τακτική παρακολούθηση των βασικών ρύπων ώστε να συμβάλλουν στον έλεγχο της ποιότητας αέρα της περιοχής.
 • Εφαρμογή ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών θορύβου και τον αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζονται από το θόρυβο των αεροσκαφών, και ταυτόχρονη επιδίωξη εξάλειψης των εκπομπών θορύβου από όλες τις πτυχές της λειτουργίας μας.
 • Ανάπτυξη οικολογικής στρατηγικής σχετικά με το τοπίο για την προώθηση της ανάπτυξης πλούσιων και ποικίλων οικοτόπων με στόχο την ενσωμάτωση και προσαρμογή του αεροδρομίου στο περιβάλλον που υπάρχει.
 • Επιδίωξη του στόχου εκπομπής Μηδενικών Αποβλήτων μέσω της ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων, προωθώντας παράλληλα την αρχή της κυκλικής οικονομίας μέσω μιας περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.
 • Προώθηση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πανίδα, ορνιθοπανίδα και χλωρίδα καθώς και πολιτιστική κληρονομιά).
 • Συμμετοχή σε έναν εποικοδομητικό, συνεχή και ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και των εργαζομένων.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού παραπόνων για τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκφράσουν ανησυχίες και να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΑΗΚ. Ο μηχανισμός θα εφαρμοστεί με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματική απάντηση σε ανησυχίες, παρατηρήσεις και σχόλια.
 • Διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης των παραπόνων και  ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των κατοίκων που ζουν κοντά στο αεροδρόμιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία μας.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη μεταξύ των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών, των προμηθευτών, του κοινού και άλλων ενδιαφερομένων.
 • Καθορισμό μετρήσιμων στόχων για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, προκειμένου να επιδιώξουμε τη συνεχή βελτίωση. Με συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεών μας, διασφαλίζουμε αποτελεσματική ανταπόκριση σε πιθανές επιπτώσεις.
 • Συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και ενημέρωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) έναντι συγκεκριμένων βασικών δεικτών απόδοσης.
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις περιοδικές και ετήσιες περιβαλλοντικές μας εκθέσεις σύμφωνα με τις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις (Παράρτημα II της Σύμβασης Παραχώρησης – Ειδικές Προδιαγραφές).
 • Ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαδικασιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υγεία και την ασφάλεια.
 • Διασφάλιση ότι οι νομικές και ηθικές αρχές της Εταιρείας θα τηρούνται από τους εργαζόμενους και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη λειτουργία της.

«Όλοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος»

 Για να υλοποιηθεί αυτό:

 • • Όλο το προσωπικό που ενεργεί για λογαριασμό της ΔΑΗΚ κατανοεί και εφαρμόζει την πολιτική και τις αρχές του σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ενώ συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις για συνεχή βελτίωση.
 • • Αυτή η πολιτική είναι προσβάσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες της ΔΑΗΚ.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη ΟΛΩΝ και η ΔΑΗΚ δεσμεύεται να εφαρμόσει κάθε δυνατό μέτρο και διαδικασία για την ελαχιστοποίηση και/ή την εξάλειψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

08:59
8° C